در شرایط جنگ اقتصادی، فعالیت هر واحد صنعتی تیری در چشم دشمن است > مرکز ملی فرش ایران – آراکس موزیک

در شرایط جنگ اقتصادی، فعالیت هر واحد صنعتی تیری در چشم دشمن است > مرکز ملی فرش ایران